לשון הבית הוא מיזם הצלה הפועל לתיעוד ולשימור לשונות היהודים שדוברו אלפי שנים וכעת נתונות במצב חמור של הכחדה והיעלמות.
במיזם מתועדים בווידאו ובאודיו דוברות ודוברים מקהילות ישראל. תשומת לב מיוחדת ניתנת לתיעוד לשונותיהן ותרבויותיהן של נשים ושל קהילות קטנות ופריפריאליות שקולן לא הושמע דיו. 
כל החומרים נערכים וממוינים לפי נושאים ועולים בליווי מידע סוציולינגוויסטי רלוונטי.

Subject: 
Hebrew language & Literature
Hebrew Culture Studies
Language & Literature
Language & Linguistics
Jewish History
Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>