המאגר כולל פסיקה וחקיקה ישראלית בטקסט מלא ועוד חומר משפטי מגוון כמו כתבי טענות, החלטות של ערכאות שונות כמו מנהלת סלע, ערכות ערר בתכנון ובנייה, החלטות של הממונה על ההגבלים העסקיים. בנוסף הנחיות היועת המשפטי לממשלה, הנחיות פרקליט המדינה, פרוטוקולים של דיוני ועדות הכנסת ועוד.

Decription in English

The database includes full text Israeli cases and legislation and additional legal materials such as legal claims, decisions of various unique jurisdictions such as the General Director of the Antitrust Authority, the Sella Authority, guidelins of the Attorney General, discussions in the Knesset committees and more.

Subject: 

Access remarks: 

לקהילת אוניברסיטת תל אביב בלבד

Provider: 
חשבים
Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>