תכניות הלימודים מהוות מתווה לתכנון הוראה למידה הערכה, ממוקדי הקשר אשר מצד אחד עולים בקנה אחד עם הגדרות מחייבות המופיעות בתכניות הרשמיות, ומצד אחר מאפשרים לצוות החינוכי בבתי הספר לטפח ייחודיות מקומית.

מילות מפתח: תכניות לימודים, תכניות לימודים ייחודיות, חומרי עזר למורה, מחקר והערכה,כשורי חשיבה ולמידה.

Subject: 
Education
Covering period years: 
משתנה
Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>