מטרת אתר משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור היא שימוש בטכנולוגיית האינטרנט לשיפור הגישה ואחזור המידע המובא לידיעת הכנסת והציבור, ייעול פעולות המשרד ושיפור התקשורת עם האזרח. 

מילות מפתח: דוחות שנתיים, דוחות נת"ץ, דוחות מיוחדים, ביקורת לשילטון המקומי, מימון המפלגות, ביקורת על האיגודים, מימון בחירות ברשויות המקומיות, עיונים, מאמרים, ספרים.

Subject: 
Economics
Public Policy
Covering period years: 
1987 -
Provider: 
מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור
Tel Aviv University, P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801, Israel
UI/UX Basch_Interactive